01 April 2011

Correction of figures on portfolio investment

Figures on portfolio investment have been corrected.

See: Portfolio investment.

Back